Data publikacji : 2021-12-21

Export as a Factor Boosts SMEs Internationalization

Dział: ARTYKUŁY VARIA/ARTICLES VARIA

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza uwarunkowań wpływających na podejmowanie aktywności międzynarodowej przez MSP a także próba określenia roli i znaczenia najważniejszych czynników strukturalnych i  stymulujących internacjonalizację MSP.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problematyka MSP stanowi zagadnienie złożone. Te same cechy jakościowe i ilościowe definiujące ich elastyczność i zwinność, jednocześnie mogą ograniczać ich rozwój. Jednym z przejawów progresu MSP jest rozpoczęcie procesu internacjonalizacji. Problematykę rozważono w oparciu o analizę literatury przedmiotu i wyniki badań własnych opartych na danych statystycznych kolekcjonowanych przez międzynarodowe instytucje gospodarcze.

PROCES WYWODU: Na tle analizy faktorów w zakresie internacjonalizacji MSP w podziale na czynniki: (1) stymulujące – wypychające, przyciągające i interaktywne oraz (2) strukturalne – podażowe, popytowe i konkurencyjne, wskazano – na podstawie analizy wyników z wybranych państw Unii Europejskiej – występowanie zależności pomiędzy krajem, w którym działają przedsiębiorstwa, wielkością przedsiębiorstwa a wpływem na wygenerowane wartości eksportu. Do uzyskania prezentowanych wyników badań zastosowano narzędzia analizy matematycznej oraz statystyczne testy niezależności.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wartość eksportu MSP jest bezpośrednio skorelowana z krajem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Do najistotniejszych motywatorów rozpoczęcia internacjonalizacji należą: (1) szansa zwiększenia rynku zbytu oraz (2) motywacja i poparcie zarządzających. Natomiast do barier: (1) niewystarczające kwalifikacje zarządzających oraz (2) słaba znajomość kraju potencjalnej działalności.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE:            Badania przeprowadzono w oparciu o klasyfikację czynników uwzględniających zależności społeczno-ekonomiczno-gospodarcze, wskazując na czynniki przyciągające, jako na główną barierę procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MSP. Udowodniono, iż wielkość przedsiębiorstw wpływa na generowaną przez nie wartość eksportu, natomiast wartość eksportu uzyskana dla  przedsiębiorstw danej wielkości zależy od kraju z jakiego te przedsiębiorstwa pochodzą. Stąd ważnymi i istotnymi będą działania odgórne sprzyjające atrakcyjności nawiązywania międzynarodowych relacji handlowych, szczególnie w zakresie niwelowania tzw. barier kraju: (1) skomplikowanych regulacji prawnych, (2) biurokracji i (3) nieprzewidywalnej ekonomicznie inflacji.

Słowa kluczowe

internacjonalizacja, MSP, czynniki ekspansji zagranicznej, czynniki stymulujące, czynniki strukturalneSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP