Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Ten artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie ( lub wyjaśnienie zostało przedstawione w komentarzu do redakcji )

 • Zdeponowany plik jest w formacie Microsoft Word.

 • Adresy URL do referencji zostały dodane we wszystkich miejscach, w których te adresy są znane.

 • W tekście odstępy miedzy wierszami wynoszą 1,5 jest on napisany czcionką 12-punktową, z wykorzystaniem kursywy zamiast podkreśleń (z wyjątkiem adresów URL), a wszystkie ilustracje, rysunki i tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach lub w oddzielnych plikach.

 • Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w Wytycznych dla autorów, które znajdują się w zakładce  „o czasopiśmie”

 • Jeśli zgłoszony artykuł ma zostać poddany recenzji, należy spełnić zalecania zamieszczone w instrukcji Anonimowa recenzja

 • Uzupełniłem identyfikator ORCID oraz Afiliację w ustawieniach mojego konta oraz przy danych współautorów (jeżeli dotyczy)
Wytyczne dla autorów
Prawa autorskie
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW

(wymogi edytorskie, etyczne oraz merytoryczne)

 

 

ZASADY OGÓLNE


 

 1. Artykuły przyjmowane są zarówno w języku angielskim (preferowany), jak i w języku polskim i językach kongresowych. 
 2. Do artykułów w językach obcych (angielski i inne kongresowe) prosimy dołączyć poświadczenie, iż tekst został zaakceptowany przez native speakera.
 3. Wszystkie nadesłane teksty są recenzowane. Warunkiem opublikowania tekstu jest pozytywna opinia co najmniej dwóch recenzentów potwierdzona akceptacją do opublikowania przez Komitet Redakcyjny.
 4. Złożony do „Horyzontów Polityki” tekst nie powinien być wcześniej nigdzie publikowany ani w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism.
 5. UWAGA: W przypadku zgłoszenia i/lub opublikowania/odrzucenia artykułu w "Horyzontach Polityki" Autor może zgłosić kolejny artykuł nie wcześniej niż rok po poprzednim zgłoszeniu i/lub publikacji/odrzuceniu (np. jeśli tekst został opublikowany w marcu 2023 następny może być złożony dopiero w marcu 2024).
 6. Autor (autorzy) wraz z tekstem artykułu naukowego wyrażają zgodę na jego nieodpłatne opublikowanie w wersji elektronicznej (PDF) oraz indeksowanie abstraktu artykułu w krajowych i międzynarodowych bazach danych, z którymi współpracuje Redakcja.
 7. Zapraszamy zarówno do zgłaszania artykułów tematycznych (każdy numer poświęcony jest odrębnemu tematowi, danemu zagadnieniu, artykuły te są publikowane w dziale „Artykuły tematyczne”), jak i artykułów na dowolny temat (publikowanych w dziale „Artykuły Varia”). Artykuły przyjmowane są w następujących terminach:

-       do 30 września – do numeru marcowego roku następnego

-       do 31 grudnia – do numeru czerwcowego roku następnego

-       do 31 marca – do numeru wrześniowego tego samego roku

-       do 30 czerwca – do numeru grudniowego tego samego roku

(w/w terminy mogą być zawężone w wypadku niektórych numerów tematycznych, szczegóły dotyczące artykuł tematycznych podawane są w odrębnych zaproszeniach do składania artykułów tzw. Call for Papers)

      7. Czasopismo nie pobiera opłat za proces wydawniczy (APC) oraz za zatwierdzenie tekstu (submission charge).

      8.  Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Materiałów niezamówionych nie zwraca.

 

 

 

 

WYMOGI TECHNICZNO-EDYTORSKIE


 

 1. Nadsyłane do Redakcji propozycje artykułów powinny być opracowane zgodnie z przyjętymi przez Redakcję zasadami edytorskimi:

  a) czcionka: Times New Roman,12 pkt.;

  b) odstępy między wierszami: 1,5 wiersza;

  c) tekst obustronnie wyjustowany;

  d) wcięcia akapitowe: standardowe;

  e) tytuły i podtytuły: czcionka Times New Roman,12 pkt, pogrubiona;

  f) marginesy: standardowe (2,5 cm z każdej strony);

  g) numeracja stron: ciągła, pośrodku dolnej części strony;

  h) cytaty w tekście pisane w cudzysłowie.

 2. Nadesłany tekst powinien objętościowo zawierać 20 000-40 000 znaków ze spacjami (tj. 0,5 – 1,0 ark. aut.).

 3. W artykule należy stosować odwołania do literatury w systemie „autor – data wydania” (tzw. nawiasy referencyjne) według stylu APA 7 http://www.apastyle.org/http://libguides.williams.edu/citing/apa#s-lg-box-12055994 (konkretne przykłady) oraz Przewodnik po kodowaniu w stylu APA. Zgodnie z nim przypisy umieszcza się bezpośrednio po cytacie lub w innym miejscu wymagającym wskazania źródeł w formie skróconej informacji bibliograficznej: w nawiasach podaje się nazwisko autora (ewentualnie współautorów) lub skrót tytułu źródła (w przypadku prac zbiorowych bez podanego redaktora), datę wydania oraz numery stron, na które powołuje się autor pracy, np. (Smith, 2012, s. 44). Pełną bibliografię, także w stylu APA 7 należy podać na końcu artykułu w formie wykazu alfabetycznego.

 4. PRZYPISY DOLNE SĄ NIEDOPUSZCZALNE. Proszę wprowadzić wszelkie argumenty do zasadniczego tekstu artykułu.

 5. Jeżeli w proponowanym artykule występują ilustracje, wykresy powinny być one przesłane w osobnych plikach graficznych.

 6. Propozycje artykułów powinny być przesłane pocztą elektroniczną, po uprzednim zalogowaniu do systemu OJS: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/index.php/HP według jednego z trzech sposobów:

      7.  Proszę się rejestrować jako „czytelnik”, „autor” oraz w wypadku osób z co najmniej stopniem doktora jako „recenzent”. Domyślnie rejestracja uwzględnia tylko „czytelnika”, a brak zaznaczenia opcji „autor” uniemożliwi wgranie artykułu.

      8.  UWAGA: Przy wgrywaniu artykułu proszę umieścić plik bez danych Autora, ze względu na podwójnie tzw. „ślepą recenzję”, a natomiast w tzw. "Metadanych": imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy, numer osobisty ORCID, miejsce pracy: uczelnia, ew. numer grantu z jakiego powstał artykuł .

      9.  Dla potrzeb procesu recenzyjnego przesyłane teksty powinny być zanonimizowane, dlatego fragmenty mogące ujawnić tożsamość autora (np. jego poprzednie publikacje, informacja o źródłach finansowania, podziękowania, dopiski w ramach cytatów zawierające inicjały autora itp.) powinny być zapisane czcionką czerwoną.

 

 

STRUKTURA ARTYKUŁU


 

 1. Nadesłane propozycje artykułów powinny mieć następującą strukturę:
 • imię i nazwisko autora/autorów wraz z jego/jej/ich afiliacją (podane w "Metadanych" do wiadomości Redakcji)
 • adres mailowy
 • ORCID
  ARTYKUŁY W JĘZYKU POLSKIM lub INNYM JĘZYKU KONGRESOWYM (poza angielskim):
 • tytuł w języku polskim (lub w języku kongresowym) oraz angielskim
 • streszczenie w języku polskim (lub w języku kongresowym) oraz angielskim  -  max. 300 wyrazów
 • słowa kluczowe w języku polskim (lub w języku kongresowym) oraz angielskim (max. 5) oddzielane klikając ENTER w Metadanych
 • wykaz wykorzystanej bibliografii w stylu APA 7
  ARTYUŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM:
 • tytuł w języku angielskim
 • streszczenie w języku angielskim max. 300 wyrazów
 • słowa kluczowe w języku angielskim (max. 5) oddzielane klikając każde poprzez ENTER w Metadanych
 • wykaz wykorzystanej bibliografii w stylu APA 7

  UWAGA: STRESZCZENIA ZARÓWNO W JĘZYKU POLSKIM I ANGIESLKIM MUSZĄ BYĆ TAKIE SAME W METADANYCH ORAZ W ARTYKULE!

  2. Artykuł winien posiadać merytoryczną strukturę:  wstęp, metody badawcze, część zasadnicza,  wyniki i wnioski.
  3. Streszczenie powinno prezentować główne tezy artykułu, a nie informacje o problemach, które autor porusza, i być zrozumiałe bez czytania pracy. Streszczenie powinno zawierać max. 300 wyrazów i posiadać określoną strukturę, odzwierciedlającą istotę artykułu:

 

WZÓR:


STRESZCZENIE


 

CEL NAUKOWY:


     

PROBLEM i METODY BADAWCZE:

     


 

PROCES WYWODU:

 


 

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ:

 


 

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE:

 


 

 

 

 

WYMOGI MERYTORYCZNE


 

 1. Przed nadesłaniem propozycji artykułu prosimy zapoznać się z formularzem recenzji, w którym szczegółowo wyartykułowano zasady oceny merytorycznej artykułu. Formularz recenzji można pobrać ze strony internetowej czasopisma.
 2. Każdy nadesłany artykuł powinien składać się z następujących części:

a.)  WSTĘP, gdzie opisany jest cel naukowy artykułu, hipoteza badawcza/teza badawcza (problem badawczy) w formie krótkiej i zrozumiałej, z zaznaczeniem nowości/wyjątkowości stawianego problemu badawczego

b.)  METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE (bezwzględnie wymagane dla artykułów statystyczno-analitycznych) oraz źródła badawcze z uwzględnieniem najnowszej literatury naukowej dotyczącej traktowanej problematyki

c.)  CZĘŚĆ ZASADNICZA (PROCES WYWODU)

(z możliwością podziału na sekcje według schematu 1; 1.1; 1.1.1; 2; 2.1.) przeprowadzona w sposób zrozumiały i konkretny, która powinna wykazać znaczenie wyników dociekań naukowych w sposób komparatywny

d.)  WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ – jasne i zwięzłe

e.)  WNIOSKI, które są odpowiedzią na wcześniej postawiony problem badawczy z konkretnymi INNOWACJAMI/REKOMENDACJAMI NAUKOWYMI – może stanowić krótką, niezależną część podsumowującą całość wywodu

 

Przydatna pomoc naukowa:

http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ease_guidelines-2015-polish.pdf

 

Autorzy tekstów badawczych wykorzystujących analizy statystyczne są proszeni o zapoznanie się z uwagami:

http://www.pwe.com.pl/files/1436255816/file/wiecej_respektu_dla_liczb_i_zasad_statystyki.pdf

 

 

ARTYKUŁY, KTÓRE NIE BĘDĄ POSIADAŁY TYCH ELEMENTÓW, NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DALSZEGO PROCEDOWANIA.

 

 

 

RECENZJE KSIĄŻEK


 

 1. Tekst recenzji nie powinien przekraczać 6000 znaków ze spacjami.
 2. Recenzja winna zawierać następujące informacje o książce: autor/redaktor, tytuł, podtytuł, miejsce wydania, wydawca, rok, ilość stron, numer ISBN.
 3. Styl recenzji winien być informacyjno-opisowy z końcową ewaluacją i wnioskami.

 

Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP