O czasopiśmie

"Horyzonty Polityki" są czasopismem naukowym Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, ukazującym się początkowo co pół roku, a od 2013 roku jako kwartalnik. Programowe założenia czasopisma to namysł nad człowiekiem i jego życiem i aktywnością polityczną, w rozumieniu egzystencjalno-transcendentnym, w relacyjności horyzontalno-wertykalnej bytowości człowieka. Inaczej mówiąc, chodzi o gruntowną refleksję nad homo politicus i nad rei publicae i o właściwą antropologię polityczną. Czasopismo kierowane jest przede wszystkim do środowisk akademickich, ale także do polityków, ludzi życia publicznego, do każdego, kogo interesują sprawy człowieka w życiu społeczno-politycznym.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2024 "Horyzonty Polityki" otrzymały 100 punktów za publikację naukową

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-05-stycznia-2024-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

 

e-ISSN 2353-950X ISSN 2082-5897

 

ZAKRES I ZASIĘG CZASOPISMA

"Horyzonty Polityki" są czasopismem naukowym Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, ukazującym się początkowo co pół roku, a od 2013 roku jako kwartalnik. Programowe założenia czasopisma to namysł nad człowiekiem i jego życiem i aktywnością polityczną, w rozumieniu egzystencjalno-transcendentnym, w relacyjności horyzontalno-wertykalnej bytowości człowieka. Inaczej mówiąc, chodzi o gruntowną refleksji nad homo politicus i nad rei publicae i o właściwą antropologię polityczną. Czasopismo kierowane jest przede wszystkim do środowisk akademickich, ale także do polityków, ludzi życia publicznego, do każdego, kogo interesuje sprawy człowieka w życiu społeczno-politycznym.

"Horyzonty Polityki" publikują artykuły naukowe między innymi z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

Dziedzina i dyscyplina naukowa wiodąca

Dziedzina nauk społecznych/nauki o polityce i administracji

Dziedziny i dyscypliny naukowe (pozostałe)

  1. Dziedzina nauk humanistycznych/filozofia
  2. Dziedzina nauk społecznych/ekonomia i finanse
  3. Dziedzina nauk społecznych/nauki o komunikacji społecznej i mediach
  4. Dziedzina nauk społecznych/nauki o zarządzaniu i jakości
  5. Dziedzina nauk społecznych/nauki prawne
  6. Dziedzina nauk społecznych/nauki socjologiczne
  7. Dziedzina nauk społecznych/nauki o bezpieczeństwie

Serdecznie zapraszamy do publikacji w "Horyzontach Polityki".

PROCES RECENZJI

Wszystkie artykuły prezentowane w Horyzontach Polityki są recenzowane. Proces przyjmowania artykułów do druku jest dwuetapowy:

ETAP 1: RECENZJA WEWNĘTRZNA (WSTĘPNA)

Po zgłoszeniu przez autora artykułu do Open Journal Systems, podlega on recenzji wewnętrznej przez co najmniej jednego członka Kolegium Redakcyjnego przy zastosowaniu procedury recenzyjnej określanej mianem single-blind review procedure. Celem wstępnej recenzji jest przyjęcie artykułu do dalszego procedowania, lub jego odrzucenie już we wstępnej fazie procedury redakcyjnej. W razie wątpliwości artykuł jest bezwzględnie recenzowany przez dwóch członków Redakcji. Po pozytywnej decyzji artykułu przekazywany jest do recenzji zewnętrznej. Procedura wewnętrzna hołduje zasadom professional peer review.

ETAP 2: RECENZJA ZEWNĘTRZNA (WŁAŚCIWA)

Po wstępnej akceptacji artykułu przez Redakcję do dalszego procedowania, podlega on recenzji zewnętrznej przez dwóch wybranych przez Redakcję recenzentów zewnętrznych przy zastosowaniu procedury recenzyjnej określanej mianem Double-Blind Review (ani recenzent, ani autor nie znają swojej tożsamości, dane recenzenta i autora są usuwane przez Redakcję). Procedura recenzji zewnętrznej również hołduje zasadom professional peer review.

ETAP 3: KWALIFIKACJA

Artykuł wraz z recenzją wewnętrzną oraz zewnętrzną trafia do Redaktora numeru (Issue Editor), który podejmuje wstępną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu danego artykułu. Na najbliższym zebraniu Kolegium Redakcyjnego wszystkie artykuły są omawianie i kwalifikowane do druku. W sprawach niejednoznacznych ostateczną decyzję podejmuje Redaktor Naczelny (Editor-in-chief)

POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU

Czasopismo publikowane jest na zasadach otwartego dostępu  (open access), by można było swobodnie korzystać z jego zasobów, przy zachowaniu poszanowania praw autorskich twórców, zatem czytelnicy zobowiązani są do stosowania powszechnych zasad powoływania się na źródło i cytacji, jak w przypadku publikacji w formie wydrukowanej.

Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.

PRAWA AUTORSKIE
Artykuły publikowane są zgodnie z warunkami Creative Commons
Attribution – NoDerivs (CC BY- ND 4.0) License http://creativecommons.org/licenses/by?nd/4.0/

 

Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP