Data publikacji : 2021-09-21

Kompetencje społeczne a intencje przedsiębiorcze polskich studentów kierunków ekonomicznych w świetle teorii Golemana

Dział: ARTYKUŁY VARIA/ARTICLES VARIA

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Artykuł przyczynia się do wypełnienia luki badawczej w zakresie szeroko pojętej psychologii przedsiębiorczości, zaś jego celem jest empiryczna weryfikacja wpływu kompetencji społecznej na intencje przedsiębiorcze studentów.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na podstawie kwestionariusza ankietowego wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dotyczących ich własnej oceny posiadanych kompetencji społecznych oraz intencji przedsiębiorczych, celem zweryfikowania hipotezy badawczej mówiącej o istnieniu pozytywnego wpływu wspomnianych kompetencji na istnienie intencji przedsiębiorczych.

PROCES WYWODU: W literaturze przedmiotu badacze zjawiska od stosunkowo niedawna analizują wpływ kompetencji emocjonalnych na intencje przedsiębiorcze. Autorzy w swoim wywodzie postanowili skupić się na jednej z podgrup w tym obszarze, jakim są kompetencje społeczne, wśród których wyróżnia się dwie subkategorie: empatię i umiejętności społeczne, formułując hipotezy badawcze o pozytywnym wpływie obu tych kategorii na występowanie intencji przedsiębiorczych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzone badania potwierdziły istnienie zależności pomiędzy kompetencjami społecznymi a intencjami przedsiębiorczymi. Silniej ta zależność jest zauważalna w przypadku subkategorii umiejętności społeczne, niż empatia, jednakże, zdaniem Autorów, obie te grupy wywierają pozytywny wpływ na kształtowanie się intencji przedsiębiorczych.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Intencje przedsiębiorcze powinny być stymulowane w procesie edukacji i rozwoju młodych osób także w obszarze kompetencji społecznych. Należy w tym przypadku podkreślić, iż wirtualizacja współczesnego świata i zdalne procesy kształcenia sprzyjają izolacji i indywidualizacji postaw kosztem rozwoju wspomnianych kompetencji, co zostało spotęgowano przez pandemię Covid-19.

Słowa kluczowe

kompetencje emocjonalne ; intencje przedsiębiorcze ; teoria GolemanaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP