Data publikacji : 2020-10-30

Ocena szans realizacji celów Strategii Europa 2020 w obszarze edukacji

Dział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Podstawowym celem artykułu było dokonanie oceny szans realizacji celów Strategii „Europa 2020” w obszarze edukacji w 2020 r.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Analiza dotychczasowego stopnia realizacji celów edukacyjnych Strategii „Europa 2020” przeprowadzona została w drodze porównania i obrazowania przekrojowych danych empirycznych. Natomiast prognoza możliwości osiągnięcia celów Strategii w roku 2020 została przygotowana na podstawie metod statystycznych (dopasowanie trendu do danych empirycznych i ich ekstrapolacja za pomocą równań trendu).

PROCES WYWODU: Na bazie charakterystyki Strategii „Europa 2020” oraz jej dwóch celów w obszarze edukacji, analizie oraz prognozowaniu poddano wartości dwóch wskaźników monitorujących Strategii w tym obszarze: wskaź­nika młodzieży niekontynuującej nauki oraz wskaźnika osób w wieku 30-34 lat posiadających wykształcenie wyższe.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Dokonana w artykule ocena dotychcza­sowego stopnia realizacji Strategii „Europa 2020” wykazała generalną popra­wę sytuacji w UE-28 w odniesieniu do obu wskaźników między rokiem 2008 i 2018. Pogorszenie poziomu wskaźników wystąpiło jedynie w przypadku pięciu krajów. Również prognoza realizacji celów Strategii w roku 2020 wykazała, iż większości (16 z 28) krajów Unii uda się osiągnąć oba te cele, natomiast jedynie pięciu krajom nie uda się osiągnąć żadnego.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki oceny nie wyka­zały bezpośredniego związku między poziomem rozwoju gospodarczego kraju a stanem jego systemu edukacji, przynajmniej w odniesieniu do wykorzystanych wskaźników. Kwestia ta wymaga naturalnie pogłębionych badań.

Słowa kluczowe

Unia Europejska ; Strategia Europa 2020 ; młodzież niekontynuująca nauki ; edukacja wyższa ; wskaźniki monitorujące strategii Europa 2020Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP