Data publikacji : 2020-10-25

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wybrane aspekty

Dział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie wyni­ków badań dotyczących określenia wpływu czynników mikroekonomicznych (energetyki prosumenckiej) na stan bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście odnawialnych źródeł energii.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zagadnienie bezpieczeństwa ener­getycznego w Polsce jest przedmiotem przede wszystkim debaty w sferze politologicznej. Większość analiz ekonomicznych (ekonomia bezpieczeństwa energetycznego) uwzględnia głównie aspekty makroekonomiczne, pomijając rolę i znaczenie szybko rozwijającego się sektora odnawialnych źródeł energii i przede wszystkim szybko rozwijającej się energetyki rozproszonej (perspek­tywa mikroekonomiczna). W celu sprostania postawionemu problemowi ba­dawczemu wykorzystano metody badawcze uwzględniające analizę literatury przedmiotu, metody statystyki opisowej oraz metody tabelaryczno-opisowe i wykresy wraz z syntezą wniosków.

PROCES WYWODU: W pierwszej kolejności przedstawione zostaną wyniki przeglądu debaty na temat definiowania pojęcia bezpieczeństwa energetycz­nego, w drugiej – najważniejsze miary i determinanty tegoż bezpieczeństwa, a w trzeciej – efekty analizy rozwoju energetyki rozproszonej w kontekście od­nawialnych źródła energii jako elementu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że sektor energetyki rozproszonej stanowi istotny element sektora odnawianych źródeł energii, a przez to może stanowić istotny czynnik bezpie­czeństwa energetycznego Polski.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Omawiana problematyka jest istotna, nie traci na znaczeniu, a najbliższe lata przyniosą intensyfikację badań w tym obszarze. Wnioski płynące z przeprowadzonych badań adreso­wane są zarówno do politologów, decydentów politycznych, jak i ekonomistów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki klimatyczno-energetycznej, w tym sektora odnawialnych źródeł energii.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo energetyczne ; energetyka rozproszona ; odnawialne źródła energii ; prosumentSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP