Data publikacji : 2017-04-25

Główne tendencje w rozwoju handlu zagranicznego wyrobami polskiego przetwórstwa przemysłowego

Marta Agnieszka UlbrychDział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonego badania dotyczącego udziału polskiego przetwórstwa przemysłowego w globalnych łańcuchach wartości oraz przeanalizowanie zmian struktury polskiego handlu zagranicznego przetwórstwem przemysłowym.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem jest określenie współczesnych przesłanek organizacji produkcji przemysłowej w skali międzynarodowej oraz wskazanie udziału krajowej i zagranicznej wartości dodanej w eksporcie polskiego przetwórstwa przemysłowego z uwzględnieniem stopnia zaawansowania technologicznego. Metodologia badawcza opiera się na dwóch technikach: przeglądzie literatury przedmiotu oraz analizie dostępnych danych statystycznych.

PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza charakteryzuje uwarunkowania rozwoju przemysłu polskiego po okresie transformacji ustrojowej, druga określa znaczenie krajowego przetwórstwa przemysłowego w gospodarce narodowej i globalnej. Trzecia część koncentruje się na wynikach badania empirycznego w zakresie zmian w handlu zagranicznym polskiego przetwórstwa przemysłowego w kategoriach wartości dodanej.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że Polska aktywnie uczestniczy w procesach fragmentacji produkcji przemysłowej, o czym świadczy rosnący indeks partycypacji w globalnych łańcuchach wartości. Spada jednak udział krajowej wartości dodanej w eksporcie brutto, co wskazuje na wzrost importochłonności eksportu, szczególnie w sektorach relatywnie zaawansowanych technologicznie.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Dalsza ekspansja eksportowa polskiego przetwórstwa przemysłowego wymaga utrzymania istniejących lub tworzenia nowych przewag konkurencyjnych na rynku międzynarodowym. Stwarza to potrzebę opracowania i realizacji długoterminowych planów rozwoju przemysłu w celu jakościowej poprawy tego sektora gospodarki w kierunku coraz bardziej zaawansowanych branż.


Słowa kluczowe

eksport ; przetwórstwo przemysłowe ; wartość dodana ; globalne łańcuchy wartościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP