Data publikacji : 2017-01-23

Metody walki informacyjnej w mediach elektronicznych na przykładzie konfliktu rosyjsko‑ukraińskiego (2014‑2016)

Tomasz Wojciech GrabowskiDział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ukazanie współczesnych form walki informacyjnej.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem ba­dawczy dotyczy odpowiedzi na pytanie o rolę zmagań w sferze informacyjnej we współczesnych konfliktach politycznych. Przyjęto hipotezę, iż rola ta wzrasta i skuteczne przeprowadzenie tego typu operacji jest niezbędne do odniesienia pełnego zwycięstwa. W pracy badawczej zastosowano metodę badania literatury przedmiotu i do­kumentów źródłowych, metodę obserwacyjną, metodę analizy oraz metodę syntezy.

PROCES WYWODU: W toku wywodu omówiono kolejno takie zagadnienia jak główne cechy współczesnej walki informacyjnej oraz wybrane metody jej prowadzenia (operacje psychologiczne, propagandę, dezinformację, manipulację informacją, cyberataki społecznościowe). Opis każdej z nich poparto przykładami jej zastosowania w konkretnym przypadku, tj. w najnowszym konflikcie rosyjsko‑ukraińskim.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki analizy pozwala­ją na sformułowanie oceny, że formy walki informacyjnej ulegają stałej ewolucji i udoskonaleniom. Wynika to głównie z rozwoju technologicznego i powstawania nowych form komunikacji. Ponadto podmioty realizujące zadania w tej sferze tworzą nowe metody i techniki, aby unikać sza­blonowości i powtarzalności wcześniej zastosowanych rozwiązań. Analiza kon­fliktu rosyjsko‑ukraińskiego z lat 2014‑2016 prowadzi do wniosku, że operacje informacyjne miały zasadnicze znaczenie dla jego przebiegu i dotychczasowych wyników. Były istotnym komponentem tzw. wojny hybrydowej i pozwoliły stronie atakującej osiągnąć określone cele bez przekraczania tzw. progu agresji w jego tradycyjnym rozumieniu.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Doświadczenia te wskazują, iż wrogie działania informacyjne stanowią coraz większe zagrożenie i wy­magają szczególnej uwagi podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe.

Słowa kluczowe

wojna informacyjna ; operacja psychologiczna ; dezinformacja ; propaganda ; cyberatak społecznościowySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP