Data publikacji : 2015-09-30

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w polityce publicznej Unii Europejskiej i Polski

Artur WolaninDział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

Intencją pracy jest ukazanie miejsca i roli oraz prezentacja założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju w polityce publicznej Unii Europejskiej i Polski. W artykule przedstawiono genezę powstania strategii oraz podjęto próbę zdefiniowania zagadnienia. Sporo uwagi poświęcono również relacji pomiędzy koncepcją trwałego rozwoju a gospodarką, ich wzajemnym oddziaływaniom
oraz miejscu ewoluującej strategii w ekonomii normatywnej. Wykazano, że istota zrównoważonego rozwoju tkwi w powiązaniu rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez zagwarantowanie dostępu do zasobów i surowców zarówno odnawialnych, jak i nieodnawialnych, ze wzrostem jakości życia w czystym środowisku. Przedstawiono politykę ekologiczną Unii Europejskiej (UE), a wcześniej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Omówiono również
programy dotyczące ochrony środowiska, które wyznaczały podstawowe kierunki działania w zakresie ochrony środowiska, jak też stanowiły inspirację do powstawania aktów normatywnych. Przedstawiono politykę Polski na rzecz zrównoważonego rozwoju, omawiając podstawowe normy i akty prawne regulujące ten proces. Z rozważań wyciągnięto wnioski, że rozwój zrównoważony jest procesem ciągłym, a nie jedynie przedsięwzięciem o ściśle określonych ramach, sposobie realizacji i określonych celach.

Słowa kluczowe

koncepcja ; zrównoważony rozwój ; trwały rozwój ; ekorozwój ; innowacyjność ; gospodarka ; polityka ekologicznaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP