Data publikacji : 2022-06-21

Managers’ power in an environment of cultural diversity - in the opinion of managers from Poland, Spain and Italy

Dział: ARTYKUŁY VARIA/ARTICLES VARIA

Abstrakt

CEL NAUKOWY:  Celem artykułu jest opisanie sposobu rozumienia pojęcia „władza” przez menedżerów różnych narodowości, identyfikacja wykorzystywanych przez nich źródeł władzy i sposobów sprawowania władzy, oraz określenie wpływu władzy menedżerów na różne obszary zarządzania ludźmi w zróżnicowanym kulturowo środowisku pracy.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemy badawcze to próba odpowiedzi na następujące pytania: Jak menedżerowie zarządzający wielokulturowymi zespołami definiują „władzę”, którą wykorzystują w zarządzaniu ludźmi? Jakie źródła władzy oraz sposoby sprawowania władzy wykorzystują w praktyce zarządzania swoimi zespołami? Na jakie obszary zarządzania ludźmi w zróżnicowanych kulturowo zespołach ma istotny wpływ ich władza? Wykorzystane metody badawcze to przegląd literatury przedmiotu oraz odwołanie do wyników 24 indywidualnych wywiadów pogłębionych.   PROCES WYWODU: W części teoretycznej artykułu wyjaśniono pojęcie „władza” i przedstawiono źródła władzy wykorzystywane przez menedżerów w zarządzaniu ludźmi. W części badawczej zaprezentowano wyniki badań jakościowych (wywiadów przeprowadzonych z polskimi, hiszpańskimi i włoskimi menedżerami).

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ:  W oparciu o literaturę przedmiotu oraz w nawiązaniu do wyników badań własnych, autorka wykazała, że władza menedżerów ma duże znaczenie, bowiem wpływa na pracowników oraz na różne obszary zarządzania ludźmi. Jest to szczególnie ważne w środowisku zróżnicowania kulturowego, gdzie pracownicy pochodzący z różnych kręgów kulturowych mogą mieć inną wrażliwość na wykorzystywane przez menedżerów źródła władzy oraz sposoby sprawowania przez nich władzy.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE:  Współczesne przedsiębiorstwa, działy personalne, a szczególnie menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie zespołami powinni zwracać szczególną uwagę na wykorzystywane źródła władzy i sposoby sprawowania władzy w praktyce organizacyjnej, wpływ władzy menedżerów na postawy i zachowania pracowników, ich motywację do pracy oraz decyzje podejmowane w różnych obszarach zarządzania ludźmi. Odpowiedzialność menedżerów za właściwe wykorzystywanie władzy w praktyce zarządzania ludźmi jest szczególnie ważna w środowisku zróżnicowania kulturowego pracowników.

 

Słowa kluczowe

władza ; źródła władzy ; różnorodność kulturowa ; zespoły kulturoweSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP