Data publikacji : 2021-05-19

Wpływ pandemii na sytuację studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – wybrane zagadnienia

Dział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zaprezentowanie wpływu pandemii na sytuację wybranej grupy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Do badań wybrano następujące obszary: edukację, uczestnictwo w rynku pracy oraz relacje i rozwój. Zaprezentowano opinie badanych studentów na temat wpływu pandemii na kluczowe obszary ich życia. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosków w tym zakresie i wskazanie obszarów, które okazały się najbardziej wrażliwe na pandemię.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W realizacji celu pracy pomocne były opracowania dotyczące pandemii oraz wyniki badań ankietowych prze‑ prowadzonych wśród wybranej grupy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

PROCES WYWODU: Prezentowane treści zostały podzielone na tematyczne części. Pierwsza z nich zawiera wprowadzenie do tematyki artykułu. W części drugiej zaprezentowano opinie studentów związane z wpływem pandemii na naukę, udział w rynku pracy oraz relacje i rozwój. W pracy sformułowano hi‑ potezę badawczą, że negatywne skutki pandemii najsilniej odczuwane są przez studentów w obszarze relacji i rozwoju.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Studenci określili, w jaki sposób pan‑ demia wpłynęła na ich życie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i jak je zmie‑ niła. Wskazali na dotkliwy spadek aktywności związany z budowaniem relacji wśród grypy rówieśniczej, jak i na niedogodności z tworzeniem relacji typu mistrz – uczeń. Mniej dotkliwe okazały się ograniczenia związane z uczestnic‑ twem w rynku pracy oraz edukacją.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Konieczność funkcjonowa‑ nia w reżimie sanitarnym wprowadziła zmiany w kluczowych obszarach życia studentów. Pandemia pokazała ułomności zdalnego sytemu nauczania i wskazała możliwe obszary do poprawy. Stworzyła ona warunki do wdrożenia nowego systemu kształcenia, jednak po roku można stwierdzić, że nie jest on satysfak‑ cjonującą alternatywą dla zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym. Wymaga działań naprawczych i usprawniających. Pandemia nie wpłynęła negatywnie na uczestnictwo badanych studentów w rynku pracy, którzy aktywnie w nim uczestniczyli. Zdalny sposób nauki i komunikacji nie sprzyjał nawiązywaniu re‑ lacji oraz rozwijaniu zainteresowań. Ten obszar w opiniach badanych studentów najbardziej ucierpiał w wyniku pandemii. Potwierdzają to również inne badania.

Słowa kluczowe

pandemic, students, labor marketSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP