Data publikacji : 2020-11-16

Kultura innowacyjności jako wyzwanie dla współczesnego uniwersytetu

Dział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

CEL NAUKOWY:

Celem analizy jest określenie szans i zagrożeń, roli i miejsca współczesnego uniwersytetu w kontekście wyzwań kultury innowacyjności.  Kultura innowacyjności da się rozpoznać jako otoczenie, w którym akademia funkcjonuje, jak również sposób organizacji samej wszechnicy. Analizowana ona będzie w trzech podstawowych wymiarach: materialnym, społecznym i symbolicznym, z uwzględnieniem   możliwych do wyróżnienia pod-typów.

NARZĘDZIA I METODY BADAWCZE:

Metodą analizy jest dyskusja pojęć i koncepcji. Praca ma charakter teoretycznej analizy i wspiera się na dorobku teorii socjologicznej w tym zakresie. Jej zamierzeniem jest rekonstrukcja pojęcia kultura i powiązanie tegoż terminu z kategorią innowacyjności. Pozwoli to na identyfikację konkretnych obszarów kultury innowacyjności oraz jej odmian, z którymi zmierzyć musi się współczesna akademia.

PROCES WYWODU:

Wywód składa się z trzech części. W pierwszej z nich wprowadzona pojęcie kultury innowacyjności oraz wskazane zostają płaszczyzny analizy, wynikające bezpośrednio z zaproponowanej definicji. Na tym etapie wskazane zostaną również ujęcia oraz dwie podstawę perspektyw diagnozy kultury innowacyjności: jednostkowa i systemowa. Odpowiadają w przybliżeniu podziałowi na atomizm i holizm w teorii socjologicznej.  W etapie drugim przedstawiona zostanie typologia kultur innowacyjności w odwołaniu do terminów: osobliwość i ustrój. Ustalenia te pozwolą by w etapie trzecim odnieść kategorię kultury innowacyjności do uniwersytetu, rozumianego jako przedsiębiorstwo lub wspólnotę. 

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ:

Podstawowym wynikiem analizy jest identyfikacja szans i zagrożeń związanych z wyzwaniem związanym z wdrażaniem się współczesnego uniwersytetu w kulturę innowacyjności. Szanse i zagrożenie dadzą się odnaleźć zarówno w otoczeniu, w którym funkcjonuje akademia, jak również w jego normatywnej, organizacyjnej i technologicznej strukturze.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE:

Ostateczne wnioski i rekomendacje związane są z próbą zaprojektowania przyszłości uniwersytetu. Ma być to organizacja i wspólnota zarazem,  która wykorzystuje szanse jakie stwarza kultura innowacyjności oraz jednocześnie radzi sobie wygenerowanymi przez nią zagrożeniami.

Słowa kluczowe

uniwersytet ; innowacyjność ; kultura ; wartościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP